Общи условия

Общи условия
Общи условия към Договор за туристически пакет
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Предоставяне на информация на пътуващите преди сключването на договор.
Туроператорът организира и предоставя на потребители – пътуващи групови и индивидуални туристически пакети с обща цена по силата на сключен индивидуален договор, неразделна част от който са настоящите Общи условия,
Преди сключването на договора Туроператорът предоставя на потребителя – пътуващ, а в случаите, когато туристическият пакет се продава чрез туристически агент, той предоставя на потребителя - пътуващ, приложимия стандартен формуляр за информация във връзка с договори за туристически пакети съгласно Приложение №1, Приложение №2 към чл.82, ал.1 от ЗТ или Приложение №3 към чл.82, ал.3 от ЗТ. Преди сключването на договора Туроператорът, съответно туристическият агент, предоставя на потребителя – пътуващ задължителната информация по чл.82, ал.1, т.1 – 9 от ЗТ. Информацията се публикува по достъпен начин на уеб сайта на Туроператора, .
Информацията по чл.82, ал.1, т.1, 3, 4, 5и 7от ЗТ съставлява неразделна част от договора за туристически пакет и не може да се променя, освен ако Туроператорът и потребителят се споразумеят изрично за друго.

ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя предварителна информация на Пътуващия за предлаганите от него организирани пътувания. Тази информация се разпространява на сайта на ТУРОПЕРАТОРА - или и други информационни материали.
ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан от офертата си до изчерпване на предвидените места за записване или до настъпването на други условия, изрично предвидени в офертата.
Ако пътуването по офертата е обвързано с набиране на минимален брой участници, посочен в нея, ТУРОПЕРАТОРЪТ уведомява пътуващия в определения в нея срок, когато този брой не е набран, поради което пътуването ще бъде отменено.
ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя условията в офертата по изключение, когато изрично е предвидена възможност за извършване на промени в нея и потребителят е уведомен писмено за тях преди сключването на договора, както и когато промените са направени по писмено споразумение между страните. Промените в условията на офертата се отразяват на сайта на ТУРОПЕРАТОРА
Преди сключването на договора за организирано пътуване:
а. Пътуващият е длъжен да декларира в писмен вид, ако услугата ще се ползва от потребители с увреждания или с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора.
б. В случай, че Пътуващия има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. ТУРОПЕРАТОРЪТ преценява дали може да се съгласи с изпълнението им или не и ако не се постигне съгласие, специалните изисквания на Пътуващия не се включват в договора.
В договора се включват:
основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването; и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки , и подлежат на допълнително заплащане.


1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно по телефон, интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора.
1.2. Пътуването се счита за заявено след сключване на „Договор за туристически пакет”.и внасяне на депозит
1.3. Туроператорът разяснява конкретната програма на пътуването и потребителят заявява че е запознат с програмата и е в състояние да я изпълни .Повече от програмите не са подходящи за хора с ограничена подвижност.Ако Туроператора е посочил, че пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност- потребителя декларира ако услугата ще се ползва от пътуващ с ограничена подвижност , като впише съответните обстоятелства в договора.
. Преди сключване на договора Туроператорът предоставя информация по чл.82 от ЗТ-разяснява конкретната програма на пътуването и потребителят заявява че е запознат с програмата и е в състояние да я изпълни Тази информация e публикувана на сайта на туроператора - www.domikatourbg.com. или чрез брошури, каталози и други информационни материали..Повече от програмите не са подходящи за хора с ограничена подвижност. Пътуващият е длъжен да декларира в писмен вид, ако услугата ще се ползва от пътуващ с ограничена подвижност, когато туроператорът е посочил, че пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност, като впише съответните обстоятелства в договора. В случай, че пътуващият има специфични потребности или изисквания, излизащи извън обхвата на предлагания пакет, по отношение на храна, настаняване, начин на придвижване и други, той трябва да ги предяви при попълване на договора за пътуване. Туроператорът преценява дали може да се съгласи с изпълнението им или не и ако не се постигне съгласие, специалните изисквания на пътуващия не се включват в договора
2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./, изискуеми от Посолството.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на даденото посолство.
При пътуване извън България Потребителят се задължава да осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие с законите на посещаваната страна и на Република България, които да са в срока на валидност за периода на пътуването или съгласно изискванията на посещаваната страна. Валиден задграничен паспорт с валидност 6 месеца от датата на влизанев държаватаи медицинска застраховка за периода на пътуването,а за страните от ЕС, с които България е в безвизов режим, е възможно пътуване с лична карта. Потребителите могат да се информират за особеностите на пътуване за съответната държава на сайта на Министерство на вътрешните работи- https://www.mfa.bg/bg/situationcenter
2.3 За деца под 18 години, пътуващи без един от родителите си или без двамата родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение (декларация) или съдебно решение детето да напусне страната.
3. Цени и плащане
Цените са обявени в български лева.
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора в „Обединена българска банка АД “ сметка в лева BG51UBBS80021082499940
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок и доплаща 30 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
При записване в последния момент цялата сума се заплаща в момента на резервацията и сключване на договора.
В договора са включени -основен пакет предплатени услуги, които се покриват от цената на пътуването; и допълнителни услуги, които се включват по желание на всеки Потребител, и подлежат на допълнително заплащане до 20 дни преди заминаване.
В общата пакетна цена не са включени Такси, плащания и други допълнителни разходи, които може да се наложи да бъдат заплатени от пътуващия туристически такси, градски такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, цената на входните билети за туристическите обекти, музеи, корабчета, фериботи, използването на обществен превоз за някои градове, консумираните напитки в автобусите или самолетите, тест за изледване на коронавирус (COVID - 19) и др
3.3. Цените са калкулирани при курс - 1 EURO = 1.956 лева. За някои програми е валидно съотношението лев/щатски долар или лев/др.валута което е фиксирано в договорите по конкретни програми.
3.4. Туроператорът може да повиши цената на пакетното туристическо пътуване само ако специфичните разходи се увеличат (например цените на горивата). Това трябва да бъде ясно и разбираемо обяснено в договора и не може да се прави по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Ако увеличението на цената надвишава 8 % от цената на пакета, пътуващият има право да прекрати договора, без да плаща такса за прекратяване Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на данъците и таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове,възникнали след подписването на договора.
4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури информация на Потребителя за митническите и социални условия на страните, включени в туристическото пътуване.
4.1.3. да осигури задължителна застраховка на Потребителя „Медицински разходи при болест и злополука” с клауза „асистанс” за пътуванията извън страната в някоя от следните застрахователни компании: „Зд Евроинс“, ЗК „Лев Инс““Мондиал Асистанс”, „Зад Армеец“, ДЗИ .
4.1.4. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.
4.1.5. По искане на Потребителя да му предложи възможността за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване".
4.1.6. Туроператорът има право да анулира договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. .
4.1.7. Туроператорът има право да прави промени в последователността на изпълнение на предвидената туристическа програма, при организираните от него туристически пътувания с обща цена.
4.1.8. Туроператорът има сключена застраховка по чл 97 от ЗТ "Отговорност на туроператора" със ЗК "Лев Инс АД", гр.София, бул. "Цар Борис III №136 В,.тел 02/9150859. със застрахователна полица № 13062210000979/ 12.9.2022 г лимит на отговорност 25000 лв период -от 01.10.2022 до 30.09.2023. Сертификатът е поставен на видно място в офиса
4.2. Потребителят се задължава:
4.2.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р.България
4.2.2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина, трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
4.2.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.2.4. да спазва законите на страната, за която пътува.
4.2.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.2.6. Пътуващият има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до туроператора предизвестие на траен носител в разумен срок (не по-късно от 7 дни) преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
Прехвърлянето на договора се извършва при определени условия и за него пътуващия може да плати такса в разумен размер - до реалните разходи на туроператора по прехвърлянето на договора за туристически пакет. Прехвърлянето се извършва с подписване на допълнително споразумение по договора.
Третото лице декларира при сключването на договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

5. Отговорност на страните
5.1. Туроператора носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, независимо от това дали се изпълняват от него или от други доставчици на тур.услуги.Пътуващият уведомява без необосновано забавяне туроператора за всяко несъответствие,установено при изпълнението на туристическата услуга,включена в договора за туристически пакет,като се отчитат конкретните обстоятелства за случая.В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди- макс.граница на отговорността е до 100% от стойността на тези услуги
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници като връща на потребителя всички платени суми.
Когато пътуването не може да бъде осъществено поради липса на достатъчно записани участници, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми записаните вече ПОТРЕБИТЕЛИ, чрез лицата подписали договора в срок, както следва:
• 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-голяма от 6 дни;
• 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
• 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-малка от два дни
5.3.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на потребителя всички платени суми не по –късно от 14 дни след прекратяването на договора, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
липса на необходимите документи за пътуване на Потребителя;
необходимост от хоспитализация или болнично лечение.
отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
пътуващия;
трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически
пакет туристически услуги, и не може да се предвиди или да се предотврати;
непреодолими и извънредни обстоятелства
5.6.Туроператорът има право да прави промяна в цената на организираното пътуване по реда, предвиден в клаузите на чл. 87 от ЗТ.
5.7. Ако Туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на договора,или увеличи цената с повече от 8% е длъжен да уведоми потребителя за промяната ясно и разбираемо не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването и Потребителят в разумен срок даден от Туроператора може да:
1.Приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или
2. Да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага пакет заместител на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни . Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора не по-късно от 14-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Пътуващия има право да прекрати договора преди започването на пътуването, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. Пътуващия има право на възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.
Потребителят - пътуващ има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите , когато намалението е настъпило след сключването на договора до започване на изпълнението на туристическия пакет, като в този случай Туроператорътима право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на пътуващия.
5.8. Категоризацията на хотели, заведения за хранене и атракциони е продукт на съответните местни органи и туроператорът не носи отговорност за тях.
5.9. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
С настоящата клауза на основание чл.88, ал.1 от ЗТ Туроператорът си запазва правото да променя едностранно клаузи в договора за туристически пакет, когато промяната е незначителна, и при задължението на Туроператора да информира пътуващия за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.
Съгласно чл. 93 от ЗТ ТО трябва да окаже без необосновано забавяне подходящо съдействие на изпаднал в затруднение пътуващ, и по-специално, като:
1. осигури полезна информация на пътуващия относно здравните услуги, местните власти и предоставянето на консулска помощ;
2. окаже съдействие на пътуващия да осъществи междуселищни и/или международни комуникации и да намери алтернативни туристически услуги.
Когато затруднението на потребителя - пътуващ е причинено умишлено или поради небрежност от самия него, Туроператорът може да изисква заплащането на разумна такса от пътуващия за оказаното съдействие, която не може да надвишава действителните разходи.
Туроператорът носи отговорност за всички грешки, допуснати в резултат на технически дефекти в системата за резервации, за които той е отговорен. Туроператорът не носи отговорност за грешки при резервацията, които се дължат на потребителя - пътуващ или са причинени от непредотвратими и извънредни обстоятелства

6. Анулации
Пътуващият има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на
туристическия пакет. Когато пътуващият прекрати договора , той може да бъде задължен да заплати на туроператора подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора
6.1. Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма, в офиса където е направено записването.
6.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки: ако изрично не е уговорено друго:
До 24 часа след направена резервация - без неустойки
От деня следващ денят на записване до 30 дни преди заминаване - се удържа депозита,
При по-малко от 30 дни се удържа 100% от стойността на екскурзията.
При закупен самолетен билет, стойността му не се възстановява, неустойките са според условията на авиокомпанията
6.3. При неспазване на сроковете за подаване на необходимите документи от страна на туриста, както и при подаване на неверни или неточни документи Туроператора има право да анулира пътуването, като удържа същите неустойки.

7. Спорове и рекламации.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет до туристическия агент, от когото е закупил туристическия пакет.
За нарушаване на правата, предоставени им по този закон, потребителите иматправо да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите;
.Възможност за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС)
https://mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-325.html
Всички спорове, които не могат да бъдат разрешени посредством преговори или взаимно разбирателство, могат да бъдат предявени към Обща Помирителна комисия къмКомисията за защита на потребителите с адрес: гр. София 1000,ул Врабча №1, тел 02/933 0565. , интернет страница www.kzp.bg; e-mail:info@kzp.bg и за платформата за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) No 524/2013 на Европейския парламенти на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на спорове и за изменение на Регламент (ЕО) No 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.);

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

7.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде по¬стиг¬нато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
Според чл. 181 от ЗЗП, потребителят може да се обърне към органите за Алтернативно решаване на спорове (АРС). Списък на всички органи за алтернативно решаване на спорове, нотифицирани от държавите-членки, е достъпен на Електронната платформа за онлайн решаване на спорове на Европейската комисия на следния линк: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show. От линка потребителят може да подаде онлайн жалба.

Списък на органите, признати за органи за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци на територията на Република България, може да видите в сайта на Министерството на икономиката на следния линк:
https://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na-potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html
Както и директно на линк: https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/zashtita_na_potrebitelite/spisuk_adr_2018.pdf

7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителя се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички страни.
7.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качествата на предоста¬вената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви рекламация към Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след установяване на несъответствието.. Рекламацията трябва да бъде придружена от констативен протокол, които е подпи-сан от представител на приемащата страна и потребителя. Туроператорът се задължава в едномесечен срок след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
8. Ред за изменение и прекратяване на Договора.
8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
8.2.Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
Потребителя дава съгласието си Туроператорът да съхранява, обработва и предоставя личните данни на всички вписани в Договора имена по смисъла на Закона за защита на личните данни на трети лица във връзка с изпълнението на програмата за пътуването

Фирма ‘’Домика Тур ’’ ООД Ви уведомява, че всички туристически програми и цени, публикувани в интернет пространството са с информационна и рекламна цел. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗТ достоверна и окончателна цена и програма за счита тази, която е предоставена в офиса на фирмата и при сключване на потребителски договор за конкретна резервация или пътуване.

Домика Тур ООД предлага възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" на стойност между 2,00% и 3,50% от стойността на пакета. Застраховката се сключва в деня на внасяне на авансово плащане и подписване на договор.

Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2006".
Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004(ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 181/2011", по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус.

Туроператорът декларира, че предоставяните от потребителите лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни, обработват се само и единствено във връзка с изпълнението на подписания между страните договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания.
Правата и задълженията, предвидени за потребителя – пътуващ, сключващ договора за туристически пакет, се отнасят и за всички други потребители – пътуващи, в чиято полза се сключва договорът. За всички неуредени в настоящите Общи условия и в договора за туристически пакет въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания, Търговския закон, Регламен (ЕС) 2016/679 (Общия регламент за защита на данните), Закона за защита на личните данни и действащото законодателство на Република България.

-СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Основни права на туриста при ползване на туристически пакет


Следните права се отнасят за Вас, ако сте сключили или се ползвате от Договор/и за туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302 и Закона за туризма.
Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Когато действа като Ваш туроператор, „Домика Тур“ носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.
В съответствие със законовите изисквания „Домика Тур“ е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.
По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес: //eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 или на страницата на Министерството на туризма - //www.tourism.government.bg/
Директива(ЕС)2015/2302,

Какви са Вашите основни права, съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

Да получите цялата основна информация за пътуването, преди сключването на Договора за туристически пакет.

Винаги има поне един туроператор, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържете с туроператора или с туристическия агент.

Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок не по-късно от 20 дни преди заминаване и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато Туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет Туроператорът анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответното обезщетение.

Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

Пътуващите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.
Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.

Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. „Домика Тур“ се ползва със защита при несъстоятелност в ЗАД „Лев Инс“ АД гр. със седалище гр. София, улица Цар Борис III, 136 В Тел.: 02 915 08 59
Факс: 02 915 08 81 e-mail: scc@lev-ins.com

Пътуващите могат да се обърнат към ЗАД „Лев Инс“ или когато е приложимо, към Комисията за защита на потребителите,,aдрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5 ,тел.: 02/9330565
e-mail: info@kzp.bg, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелност на „Домика Тур“.