Политика за поверителност на лични данни

Политика за поверителност на лични данни
Политика за защита на личните данни на Домика Тур ООД


От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (GDPR), приет от Европейския съюз във връзка с обработването на лични данни на физическите лица и относно свободното движение на такива данни. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да въведе еднакви правила за тяхната обработка.
Във връзка с това “Домика Тур “ООД, в качеството си на администратор на лични данни, обработва личните данни на физическите лица съгласно Закона за защита на личните данни и в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година
Целта на тази политика за поверителност е личните данни да се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА НА ДАННИТЕ
Наименование на Администратора на лични данни: “Домика Тур” ООД; ЕИК: 175215950
Седалище и адрес на управление: град София, бул. П.Евтимий № 47 ет 5
Телефон за контакт: +359 2 9523404
Електронна поща: domikatour@abv.bg, info@domikatourbg.com
Интернет страница: www.domikatourbg.com
yдостоверение за регистрация за Труоператорска и Турагентска дейсност номер РК – 05836/ 18.04.2007г.
Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 273692
ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Ел. поща: info@domikatourbg.com
Телeфон за контакт: +359 2 9523404

Определения
1. „Администратор“ на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която, сама или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.
2. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора
3. „Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни, чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване
4. „Съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени
5. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
6. “Договорени цели" означава целите за обработка на лични данни, посочени в настоящото споразумение;
7. „Разкриващ лични данни" означава страната по този Договор, която предава лични данни на Получателя на лични данни;
8. „Получател на лични данни" означава страната, която получава личните данни от Разкриващия личните данни;
9. „Споделени лични данни" означава личните данни, които Страните споделят въз основа на Договора и при спазване на условията на това Споразумение;
10.Чувствителните лични данни
Има определени категории лични данни, които се ползват с по-високо ниво на защита. Такива са данните за здравето, биометрични данни, данни отнасящи се до расов или етнически произход, политически възгледи и др. Обработването и съхранението на посочените категории лични данни е забранено, но забраната може да се преодолее чрез получаване на изрично съгласие от субекта на данните.
11.Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;„Домика Тур“ ООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашите уебсайтове в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

„Домика Тур“ ООД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица.
ТА „Домика Тур“" се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен ако:
има изрично съгласие на клиента;
информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация и търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона;
информацията е необходима на трети лица за изпълнението на услуга според сключен договор между клиента и Домика Тур – авиокомпании, транспортни компании, хотели или хотелски оператори, застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение.

Какви лични данни събираме?
За да извършваме дейността си и да Ви предоставяме услугите си по възможно най-добър начин, ние събираме и обработваме лични данни, когато Вие ни ги предоставите или взаимодействате с нас директно. Личната информация, която събираме, включва:

Когато се свързвате с нас чрез този сайт като попълвате формата за резервация, използвате нашия онлайн чат или ни пращате запитване за оферта:
Вашите лични данни, като име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер.
Предпочитания за пътуване
Имейл съобщения или съобщения през чата, изпратени до нас и други електронни комуникации, които изпращаме до вас и които сте отворили, включително всички връзки в тях, върху които кликвате;
Социални предпочитания, интереси и дейности

Когато купувате туристически пакети или услуги от нас в нашия офис, онлайн или чрез имейл комуникация с нас, ние събираме и:
Вашата идентификация - вкл. данни от документ за самоличност като ЕГН или ЛНЧ, дата и място на издаване, валидност на документа;
Информация за пътниците
Финансова информация - например ваша банкова сметка
Чувствителни лични данни - свързани със здравословното състояние, диетични изисквания, изисквания за лица с увреждания
Информация за сключване на застраховка
Информация за издаване на визи - копие или оригинал на паспорт, снимка
Техническа информация чрез използването на бисквитки като например:
данни за вашата активност/сърфиране на нашия уебсайт
информация от вашите посещения на този сайт, включително вида на браузъра и операционната система които използвате, време на достъп, разглеждани страници, кликване върху URL адреси, вашия IP адрес и страници, които сте посетили преди и след навигацията в този сайт
информация - когато щракнете върху някои от нашите реклами, включително тези, показани на уеб сайтове на други организации;
проследяващите пиксели и кодове на различни социални медии и аналитични инструменти, които позволяват на платформи като Facebook, Google Adwords, Google Analitics, Jivochat, Yandex Metrica да взаимодействат с този уебсайт и предоставят обратна информация за действията ви;

Срок на съхранение на личните данни:
ТА "Домика Тур"ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за различен период от време в зависимост от целите, за които са събрани, за съответния предвиден срок и изискванията на действащото към момента законодателство:
Данни на клиенти при изпълнение на конкретни договори за пътуване и резервации – 3 години
Данни на клиенти и контрагенти, предоставени за съхранение чрез изрично декларирано съгласие извън изпълнението на конкретен договор, за статистически цели - 3 години
Данни на клиенти и контрагенти за счетоводни цели - 5 години

Предоставяне на лични данни на трети лица
Домика Тур ООД предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги, и не предоставя лични данни на лица, които нямат отношение към пътуването на конкретния субект на данни:
Туроператори – партньори за организирани автобусни и самолетни пътувания и почивки, на хотели и други места за настаняване, самолетни компании, дружества, извършващи автобусни, железопътни или круизни пътувания;
Застрахователни компании за нуждите на сключване на застраховки, предвидени в Закона за туризма;
Домика Тур ООД предоставя лични данни на трети лица при наличие на законово основание за предоставяне на данните, както следва: НАП, НОИ, КЗП, и други.

Mаркетинг, директен маркетинг
„Домика Тур “ ООД изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за оферти, промоции и отстъпки на услуги, както и кампании на бизнес партньори
Във връзка с изпълнение на своята дейност „Домика Тур“ ООД събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

Какви права имате?
Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от законодателството. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните ви данни; други търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. Ако не разбирате как обработваме личните ви данни или имате въпроси, свържете се с нас на контактите, посочени в този документ.

Съгласно приложимото законодателство, Вие имате следните права:
Право на достъп до личните данни, свързани с Вас - можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме
Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;
Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни - когато то се основава на наш легитимен интерес, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването или то е нужно по повод правни претенции;
Правото да поискате изтриване на личните данни, свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“) - в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги обработваме, или оттеглите съгласието си и не е налице друго правно основание да продължим обработване, когато вашият легитимен интерес има превес над нашите законни причини за обработване, или когато обработването е в нарушение на приложимото законодателство;
Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)
Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес гр. София, бул. „Цветан Лазаров“ № 2.

Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

Мерки за сигурност
„Домика Тур“ ООД предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

-Правото на жалба

Заявления могат да се подават към „Домика Тур“ ООД до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако „Домика Тур“ ООД не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg


Условия за ползване на страницата
Продължаващото използване от Ваша страна на тази страница означава съгласие с политиката за използване на бисквитки на“ Домика Тур"ООД

Този сайт спазва Вашите потребителски права, съгласно изискванията и ограниченията на Директива 2002/58/ЕО на Европейския съюз.