Общи условия

Общи условия за туристически пакет


1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно по телефон, интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора.
1.2. Пътуването се счита за заявено след внасяне на депозит и сключване на „Договор за туристически пакет”.
1.3. Туроператорът разяснява конкретната програма на пътуването и потребителят заявява че е запознат с програмата и е в състояние да я изпълни .Повече от програмите не са подходящи за хора с ограничена подвижност.Ако Туроператора е посочил, че пътуването е подходящо за лица с ограничена подвижност- потребителя декларира ако услугата ще се ползва от пътуващ с ограничена подвижност , като впише съответните обстоятелства в договора.
2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./, изискуеми от Посолството.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл.80 от ЗТ.
3. Цени и плащане
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора в „ПроКредит Банк“ сметка в лева BG82PRCB92301016591316
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок и доплаща 20 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.3. Цените са калкулирани при курс - 1 EURO = 1.9558 лева. За някои програми е валидно съотношението лев/щатски долар или лев/др.валута което е фиксирано в договорите по конкретни програми.
3.4. Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на данъците и таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури информация на Потребителя за митническите и социални условия на страните, включени в туристическото пътуване.
4.1.3. да осигури задължителна застраховка на Потребителя „Медицински разходи при болест и злополука” с клауза „асистанс” за пътуванията извън страната в някоя от следните застрахователни компании: „Зд Евроинс“, ЗК „Лев Инс““Мондиал Асистанс”, „Зад Армеец“, ДЗИ .
4.1.4. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.
4.1.5. По искане на Потребителя да му предложи възможността за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване".
4.1.6. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.1.7. Туроператорът има право да прави промени в последователността на изпълнение на предвидената туристическа програма, при организираните от него туристически пътувания с обща цена.
4.1.8. Туроператорът има сключена застраховка по чл 97 от ЗТ "Отговорност на туроператора" със ЗК "Лев Инс АД", гр.София, бул. "Черни Връх" 51-А. Сертификатът е поставен на видно място в офиса се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването. Полица № 13061810000273 –валидност от 01.10.2018-до 30.09.2019
4.2. Потребителят се задължава:
4.2.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р.България
4.2.2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина, трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
4.2.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.2.4. да спазва законите на страната, за която пътува.
4.2.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.2.6. Пътуващият има право да прехвърли сключения от него договор за туристически пакет на друго лице, което отговаря на всички изисквания, приложими към сключения договор, след като е отправил до туроператора предизвестие на траен носител в разумен срок преди започването на изпълнението на туристическия пакет Предизвестие, отправено не по-късно от 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет, се смята за извършено в разумен В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира, че приема прехвълянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него.
5. Отговорност на страните
5.1. Туроператора носи отговорност за изпълнението на туристическите услуги, независимо от това дали се изпълняват от него или от други доставчици на тур.услуги.В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди- макс.граница на отговорността е до 100% от стойността на тези услуги
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници като връща на потребителя всички платени суми.
Когато пътуването не може да бъде осъществено поради липса на достатъчно записани участници, ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми записаните вече ПОТРЕБИТЕЛИ, чрез лицата подписали договора в срок, както следва:
• 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-голяма от 6 дни;
• 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
• 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност по-малка от два дни
5.3.1. Туроператорът може да отмени пътуването, ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на потребителя всички платени суми не по –късно от 14 дни след прекратяването на договора, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
липса на необходимите документи за пътуване на Потребителя;
необходимост от хоспитализация или болнично лечение.
отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
пътуващия;
трето лице, несвързано с предоставянето на включените в договора за туристически
пакет туристически услуги, и не може да се предвиди или да се предотврати;
непреодолими и извънредни обстоятелства
5.6.Туроператорът има право да прави промяна в цената на организираното пътуване по реда, предвиден в клаузите на чл. 88 от ЗТ.
5.7. Ако Туроператорът промени значително някоя от основните клаузи на договора,или увеличи цената с повече от 8% е длъжен да уведоми потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят може да:
1.Приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение върху цената, или
2. Да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение.
Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Пътуващия има право да прекрати договора преди започването на пътуването, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. Пътуващия има право на възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.
5.8. Категоризацията на хотели, заведения за хранене и атракциони е продукт на съответните местни органи и туроператорът не носи отговорност за тях.
5.9. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
6. Анулации
6.1. Всички откази от пътуване се извършват лично, в писмена форма, в офиса където е направено записването.
6.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
при наличие на повече от 60 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа;
между 59-ия и 30-ия ден преди датата на заминаване се удържа внесения депозит
между 29-ия и 20-ия ден преди датата на заминаване се удържа 50% от стойността на екскурзията;
между 19-ия и 15-ия ден преди датата на заминаване се удържа 70% от стойността на екскурзията;
при по-малко от 14 дни се удържа 100% от стойността на екскурзията.
. При закупен самолетен билет, стойността му не се възстановява, неустойките са според условията на авиокомпанията
6.3. При неспазване на сроковете за подаване на необходимите документи от страна на туриста, както и при подаване на неверни или неточни документи Туроператора има право да анулира пътуването, като удържа същите неустойки.
7. Спорове и рекламации.
7.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде по¬стиг¬нато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителя се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички страни.
7.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качествата на предоста¬вената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви рекламация към Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Рекламацията трябва да бъде придружена от констативен протокол, които е подпи-сан от представител на приемащата страна и потребителя. Туроператорът се задължава в срок от 15 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
8. Ред за изменение и прекратяване на Договора.
8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
8.2.Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
Потребителя дава съгласието си Туроператорът да съхранява, обработва и предоставя личните данни на всички вписани в Договора имена по смисъла на Закона за защита на личните данни на трети лица във връзка с изпълнението на програмата за пътуването

Фирма ‘’Домика Тур ’’ ООД Ви уведомява, че всички туристически програми и цени, публикувани в интернет пространството са с информационна и рекламна цел. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗТ достоверна и окончателна цена и програма за счита тази, която е предоставена в офиса на фирмата и в бюрата на нейните партньори и при сключване на потребителски договор за конкретна резервация или пътуване.

Домика Тур ООД предлага възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" на стойност между 2,00% и 3,50% от стойността на пакета. Застраховката се сключва в деня на внасяне на авансово плащане и подписване на договор.

Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2006".
Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004(ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 181/2011", по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус.

Туроператорът декларира, че предоставяните от потребителите лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни, обработват се само и единствено във връзка с изпълнението на подписания между страните договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания