Общи условия

Общи условия за туристически пакет
1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно по телефон, интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора.
В срок от 48 часа от получаване на резервацията ТУРОПЕРАТОРЪТ може да:
1. потвърди изпратената резервация;
2. да предложи алтернативни възможности в случай, че местата са изчерпани;
3. да откаже резервацията.
Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след потвърждение от страна на Туроператора и внасяне на депозит от клиента.
Пътуването се счита за заявено след внасяне на депозит и сключване на „Договор за туристически пакет”
2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на Потребителя Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
За пътуване в страни в Европайския съюз се изисква валидна лична карта
2.2. Издаването ни виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл 80 от ЗТ
3. Цени и плащане .
3.1. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане: 20 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4 Цените са калкулирани по фиксинга на БНБ.
3.5. Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора. Изменението на цената се изчислява на база фиксинг на БНБ евро/лев , установен от в деня на плащането.
Цената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.
Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да
съответства на изменените разходи.
(4) Цената на организираното пътуване може да се намалява
3.6. Цените на хотелско настаняване по време на панаири и специални събития могат да надвишават обявените цени на рецепция
4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава :
4.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя “Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователното дружество Лев Инс, и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “медицински разходи при болест и злополука на туриста” преди началото на пътуването.
Туроператорът предлага на потребителя и застраховка" Отмяна на пътуване " -покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др.
4.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.3. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 97 от ЗТ с “Лев Инс“ АД, София 1797, бул. Черни Връх №51. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването. Застрахователна полица № 13061610000167 / 12.9.2016 г.
4.4. Потребителят се задължава:
4.4.1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт/ , оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.
4.4.2 Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и който ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, той трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител )
4.4.3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.4.4. Да спазва законите на страната, за която пътува.
4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.5. Потребителят има право:
4.5.1. В срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването и таксата по прехвърлянето в размер на дайствителните разходи , но не по-малко от 20 лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето
5. Отговорност на Страните
5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира Потребителя за надлежно доказаните вреди в съответствие на чл. 143, т. 2 от ЗЗП във връзка с чл. 79 и чл. 82 от ЗЗД. . Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100 % от стойността на тези услуги.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници
Краен срок, в който Туроператорът има право да анулира пътуването на основание на това, че набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от:
o 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
o 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
o 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
• Забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини;
• Анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
• Загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
• Отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
• Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор , ако причините за това се дължат на:
а) Потребителя;
б) Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
в) Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор не по късно от 10 дни преди заминаване , той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя . Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, e-mail са действително могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.
Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
Туроператорът не носи отговорност при неосъществен трансфер поради закъснение на авиокомпанията или неосъществяване на полет. Времето на изчакване при закъснение на полет е 1 час.
Цената не може да се увеличава 20 дни преди началната дата на пътуването.
5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
5.7.1. При пътуване в чужбина:
5.7.1.1. Организирани пътувания
При анулиране на резервацията от деня, следващ деня на сключване на договора, до 60-я ден преди датата на заминаване – без такса
При анулиране на резервацията от 59 до 30 дни преди датата на заминаване се заплаща 30% неустойка от крайната цена на пътуването;
При анулация 30 – 21 дни преди датата на заминаване – 50% неустойка от крайната цена на пътуването;
При анулация 20 – 8 дни преди датата на заминаване – 80% неустойка от крайната цена на пътуването;
При анулация по-малко от 7 дни преди датата на заминаване или неявяване – 100% от крайната цена на пътуването
5.7.1.2. Хотелски резервации- в зависимост от политиката на хотела или:
а) За хотели в Европа – до 7 дни преди пътуването – 0%, под 7 дни или неявяване в хотела – минимум една нощувка в зависимост от хотела;
б) За хотели извън Европа – до 4 дни преди пътуването – 0%, под 3 дни или неявяване в хотела – минимум една нощувка в зависимост от хотела;
в) По време на специални събития се прилагат специфични условия на анулация упоменати изрично при потвърждаването на заявката;
г) За турове и трансфери – до 7 дни – 0%, под 7 дни – 100%;
д) Неустойката за потвърдена резервация за рент-а-кар е 10 евро
5.7.2. при пътуване в страната :
а) до 20 дни преди датата на пътуването – без неустойки
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита
в) от 13 до 7 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването
д) по-малко от 3 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.
6. Спорове и рекламации.
6.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
6.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или не точно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
6.3 Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от туриста на мястото пред доставчика на услугите и представител на ТУРОПЕРАТОРА или пред обслужващата фирма на място за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не се удовлетворени, предявяването на рекламацията става в устна или писмена форма до 14 дни след приключване на пътуването. Потребителят трябва да представи лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/. Агенцията се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията. В случай, че Потребителят не е предявил рекламация по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора. .
6.4 Рекламацията е валидна единствено само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол ,съставен и подписан от потребителя, хотелиера и чуждестранният туроператор посрещнал потребителя.
7. Редът за изменение и прекратяване на договора.
7.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата,при които е бил сключен Договорът.
7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.
8. Декларация- потребителя предоставя доброволно всички лични данни необходими за организиране на пътуването , а туроператора се задължава да ги използва само за целта на пътуването.
9.Потребителят декларира, че няма да препродава услугата на трети лица.
10.Фирма ‘’Домика Тур ’’ ООД Ви уведомява, че всички туристически програми и цени, публикувани в интернет пространството са с информационна и рекламна цел. Съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗТ достоверна и окончателна цена и програма за счита тази, която е предоставена в офиса на фирмата и в бюрата на нейните партньори и при сключване на потребителски договор за конкретна резервация или пътуване.
11.Домика Тур ООД предлага възможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване" на стойност между 2,00% и 3,50% от стойността на пакета. Застраховката се сключва в деня на внасяне на авансово плащане и подписване на договор.
12 Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт, наричан по нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2006".
(2) Туроператорите и туристическите агенти предприемат или осигуряват предприемането на необходимите мерки в съответствие с Регламент (ЕС) № 181/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно правата на пътниците в автобусния транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004(ОВ, L 55/1 от 28 февруари 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 181/2011", по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус.
(3) Когато предприетите мерки не са съобразени с регламента по ал. 1, лицата с увреждания или с ограничена подвижност могат да претендират обезщетение за причинените им вреди. Искът за обезщетение се предявява срещу туроператора или туристическия агент пред съответния съд.
Туроператорът декларира, че предоставяните от потребителите лични данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни, обработват се само и единствено във връзка с изпълнението на подписания между страните договор и се съхраняват съгласно нормативните изисквания